طراحی بسته بندی جعبه آرد

هدف از طراحی بسته بندی تحقق اهداف بازاریابی از طریق ارتباط متمایز شخصیت یا عملکرد یک محصول مصرف کننده و ایجاد فروش است. غذایی که می خورید، لباسی که می پوشید، اسباب بازی ها و ویتامین هایی که هر روز صبح مصرف می کنید همه در فضا های کوچک، جعبه ها و کیسه ها مخفی می شوند. طراحی بسته بندی یک محصول بیش از دکوراسیون نیست؛ این بخشی از تجربه مشتری است. ما آموخته ایم که از روی بروشور آنها را قضاوت نکنیم، اما وقتی عادت به خرید ما می آید، تقریباً تمام کاری است که ما انجام می دهیم. در حقیقت، 72٪ از مصرف کنندگان موافق بودند که طراحی بسته بندی می تواند بر تصمیم خرید آنها تأثیر بگذارد.

کارفرما

شرکت آذردانه

تاریخ

تیر 1401

خدمات

طراحی بسته بندی