طراحی تراکت تبلیغاتی اویم

تراکت تبلیغاتی برگه‌ای است که برای جلب توجه مردم به رویدادی خاص و یا تبلیغات یک محصول و یا خدمات استفاده و چاپ می شود. در طراحی تراکت تبلیغاتی معمولاً باید پیام های ساده تبلیغاتی مورد نظر قرار گیرد، که بتوان این پیام را به راحتی انتقال داد.

کارفرما

اویم ملک

تاریخ

1400

خدمات

طراحی تراکت