طراحی لوگوی طلا و جواهرات زوبین

تاکید کارفرما جهت استفاده از زوبین. زوبین به معنی پیکان . و در عین حال دلالت بر طلا و جواهرات داشتن لوگو

کارفرما

زوبین

تاریخ

خرداد ۱۴۰1

خدمات

طراحی لوگو